firePR

pramuan1  pramuan2  pramuan3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านเซกาเหนือ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
*************************

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านเซกาเหนือ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านเซกาเหนือ ตำบลเซกา จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดวงสว่างก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

               สม  เสี่ยงโชคอยู่

          (นายสม  เสี่ยงโชคอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

 

gpro

admincouat