firePR

pramuan1  pramuan2  pramuan3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
เรื่อง  กำหนดราคากลาง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2, 10, 11, 15, 20 และหมู่ที่ 23  ตำบลเซกา (จำนวน 6 สาย)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
*************************

              องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2, 10, 11, 15, 20 และหมู่ที่ 23  ตำบลเซกา (จำนวน 6 สาย)   เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ถนนสัญจรไป-มา ในการติดต่อราชการและประกอบอาชีพ  อีกทั้งขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้เพื่อยกระดับฐานะให้กับครอบครัว 

               คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ที่ 481/2561   ลงวันที่  28  ธันวาคม  2561  ได้พิจารณากำหนดราคากลาง และเห็นชอบกำหนดราคากลาง  473,000.00  บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)    รายละเอียดโครงการตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ และประมาณการราคาค่าก่อสร้างแบบ ปร.4, ปร. 5   ณ วันที่  29  มกราคม  2562 โดยกำหนดยืนราคา  90 วัน  ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  60 วัน

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  26  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

               สม  เสี่ยงโชคอยู่

          (นายสม  เสี่ยงโชคอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

 

เอกสารแนบ :

gpro

admincouat