เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 2  บ้านห้วยคอม  นายสุธรรมา ลีพรม    13  บ้านไทยเสรี  นายภูผา สะอาดแพน
 3  บ้านโนนสูง  นายพิทูลย์ พันนาโนน    14  บ้านเซกาเหนือ  นายลำพูล ฮาดดา
 4  บ้านห้วยผักขะ  นายมานพ โคตบูรณ์    15  บ้านโคกพิทักษ์  นายล้ำเลิศ ศรีบุตร
 5  บ้านนางัว  นายอัมพร สอนลม (กำนัน ต.เซกา)    16  บ้านศรีพนาเหนือ  นายสมบูรณ์ สมภักดี
 6  บ้านโนนเหมือดแอ่  นายวุฒิชัย เรืองสวัสดิ์    17  บ้านทรัพย์วังทอง  นางณัฐติยา จำปาทอง
 7  บ้านศรีพนา  นายธนพล แก้วนาง    18  บ้านพัฒนาภิบาล  นางเพชรา พรมจันทา
 8  บ้านสายปัญญา  นายดอกรักษ์ คนกล้า    19  บ้านสายปัญญาเหนือ  นายฉลาด เพสาลี
 9  บ้านห้วยเรือ  นายบุญเลิศ สีหะสาร    20  บ้านเทพมงคล  นายประเทือง มนทาน้อย
 10  บ้านเซกาใต้  นายสมพงษ์ จันผาย    21  บ้านโนนสูงเหนือ นายประสงค์ คำโคตรสูนย์ 
 11  บ้านดงไร่  นายบุญชนะ อริยะชาติ    22  บ้านห้วยผักขะเหนือ  นายสำรอง วิชัด
 10  บ้านสุขสมบูรณ์  นายประภาส ใจอ่อน     23  บ้านอุดมทรัพย์   นายผิน คำหงษา