• การคมนาคมขนส่ง

สภาพถนนภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร  เส้นทางการคมนาคมในพื้นที่ 3 ประเภท

 1. ถนนลูกรัง
 2. ถนน คสล. (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
 3. ถนนลาดยาง
 • อบต.เซกา  มี  1  สายทาง
 • กรมทางหลวง จำนวน  3  สายทาง
 • กรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สายทาง

thanon622

 

 • ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก    จำนวน 1 แห่ง  (หมู่ที่ 20 บ้านเทพมงคล)
 • การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน

- มีสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬ (สาขาเซกา) ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 20 บ้านเทพมงคล

 • การประปา  การประปา ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน แต่ฤดูแล้งทำให้มีน้ำประปาใช้ไม่พอเพียงกับความต้องการของประชาชน
 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นอุปโภคบริโภค

- ถังเก็บน้ำฝน ฝ. 99  1  แห่ง

- ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 7 แห่ง ( ม.2) , (ม.3 มี 2 แห่ง),(ม.4),(ม.6), (ม.9),(ม.17)

- ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  4  แห่ง ( ม.4), ( ม.5) , (ม.10) , (ม.18)

- ประปาบาดาลขนาดกลาง/มาตรฐาน ข. (กรมโยธา) 1 แห่ง ( ม.12 ) 

- ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 7 แห่ง (ม.7),(ม.8),(ม.13),(ม.14),(ม.15),(ม.20),(ม.23)

 • การโทรคมนาคม 

- สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     1     แห่ง       

- วิทยุสื่อสาร     25     เครื่อง            

- สถานีวิทยุชุมชน     3     แห่ง

 • ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

 • มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 22 หมู่บ้าน
 • มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา