ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เรื่อง  กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบถังเหลี่ยม ชนิดสิบล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร

จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)

*************************

               องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบถังเหลี่ยม ชนิดสิบล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร  จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)  เพื่อใช้ในภารกิจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  การระงับอัคคีภัย  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  การขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค  โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต (ปปช.) กำหนด

               คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ที่ 213/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้วเสร็จ และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน  5,184,000.00  บาท (-ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2562

 

             สม  เสี่ยงโชคอยู่

         (นายสม  เสี่ยงโชคอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

 

เอกสารแนบท้าย :