ประกาศเจตจำนงของผู้บิหาร

มาตรการป้องกันการขัดกัน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

 

 

 

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
****************************

          พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ 2562  ดัชนีความโปร่งใส  ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง  กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  จึงให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้

                   1.  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ภายในระยะเวลา 30 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
                   2.  เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้  โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  กำหนด
                   3.   กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
                   4.  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน  มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทั้งประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
                   5.  ห้ามมิให้บุคลากรภายนอกหน่วยงาน  ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตนเงิน  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ
                   6.  ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน  ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน
                   7.  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา  ดังนี้
                              7.1  ตรวจสอบชื่อ – สกุล  ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา  มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ
                              7.2  ตรวจสอบสถานที่อยู่  สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
                              7.3  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้งผลประโยชน์ส่วนตน  หรือผลต่อประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
                   8.  ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจำทุกเดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
 
                 สม  เสี่ยงโชคอยู่
              (นายสม  เสี่ยงโชคอยู่)
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา