เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เรียกประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เซกา เพื่อมอบนโยบายให้กับทุกคน โดยท่านนายกฯ ได้เน้นย้ำการมาปฏิบัติหน้าที่ของทุกคน ให้ตรงต่อเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการบริการประชาชนจะได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu