คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  จำนวน  38  คน  ประกอบด้วย

1. นายแดนไทย  ดาพันธ์ ประธานสภา อบต.เซกา
2. นายสันติ  เดชทะสอน รองประธานสภา อบต.เซกา
3. นายมิตร  นามสุโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 2
4. นายวิฑูรย์  วงศ์กลาง สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 3
5. นายเขียนลอง  คำภาหลอย สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 3
6. นายสะอาด  โคตรบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 4
7. นายหัสดี  ศรีพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 5
8. นายประยัติ  ไกรรัตน์ สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 5
9. นายแสงสุข  คนขยัน สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 6
10. นางบานเย็น  นาคสุข สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 6
11. นายอนุ  ประพวงพันธ์  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 7
12. นายบุญเทียม  สินกำแพง  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 7
13. นายนรินทร์  ดาราแสง สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 8
14. นายศุภกร  ไชยบุดดี สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 9
15. นายสินทร์ทอง  จันทรทุย สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 9
16. นางลัดดาวัลย์  สัตย์ธรรม สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 10
17. นางสาวนงค์พรัตน์  ฮาดดา  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 11
18. นายสิงห์โต  พับภา  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 11
19. นายสเกน  สุกทน สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 12
20. นายสายชล  ศรีวะสุทธิ์  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 12
21. นายอุทัย  ผะกาผาด  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 13
22. นายประสิทธิภาพ  ทิพสุภา สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 13
23. นายสมเกียรติ  ทองลา  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 14
24. นายวิจิตร  พรมบุญ  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 14
25. นายคำจันทร์  ดาลม  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 15
26. นายกรม  ผาสีดา  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 15
27. นายรุ่งเพชร  สุดสาว  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 16
28. นายจำรอง  อุ่นเรือน  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 17
29. นายมีนิตย์  ชุมนุมราษฏร์  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 18
30. นายสิงห์  บุตรครุฑ  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 18
31. นายวินโก้  พรมจักร  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 19
32. นายทองซ้ำ  สุวรรณเพ็ชร  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 19
33. นายไพรมณ์  มนทาน้อย  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 20
34. นางสาวศรีสวาท  ทิพทอง  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 21
35. นายแหลมตา  สมรักษ์  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 22
36. นางนุ่ม  สำราญกลาง  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 22
37. นายคำพันธ์  อัคฮาด  สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 23
38. นายคำเภา  ใจสว่าง สมาชิกสภา อบต.เซกา หมู่ที่ 23