1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
 2  บ้านห้วยคอม  411  428  839  217
 3  บ้านโนนสูง  456  445  901  247
 4  บ้านห้วยผักขะ  579  522  1,101  276
 5  บ้านนางัว  505  511  1,016  233
 6  บ้านโนนเหมือดแอ่  333  357  690  190
 7  บ้านศรีพนา  89  81  170 252 
 8  บ้านสายปัญญา  457  476  933 210 
 9  บ้านห้วยเรือ  291  276  567 179 
 10  บ้านเซกาใต้  131  141  272 270 
 11  บ้านดงไร่  58  60  118 62 
 12  บ้านสุขสมบูรณ์  245  226  471  130
 13  บ้านไทยเสรี  295  293  588  169
 14  บ้านเซกาเหนือ  48  40  88 83 
 15  บ้านโคกพิทักษ์  207  116  323 206 
 16  บ้านศรีพนาเหนือ  93  104  197  85
 17  บ้านทรัพย์วังทอง  285  280  565  177
 18  บ้านพัฒนาภิบาล  391  385  776  273
 19  บ้านสายปัญญาเหนือ  425  433  858  267
 20  บ้านเทพมงคล  121  135  256  134
 21  บ้านโนนสูงเหนือ  250  258  508  144
 22  บ้านห้วยผักขะเหนือ  304  296  600  180
 23  บ้านอุดมทรัพย์  148  151  299  91
รวม    6,122  6,014 12,136   4,075

 

ที่มา :  ข้อมูล จากสำนักทะเบียนอำเภอเซกา  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562)

 

2.  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
 1 - 20 ปี  1,698 1,617 3,315 
 21 - 40 ปี  1,932 1,892  3,824
 41 - 60 ปี  1,886 1,875  3,761
 61 - 80 ปี  591  631  1,222
 80 - 100 ปี  56  97  153
 100 ปีขึ้นไป  -  -  -
 รวมประชากร  6,163  6,112  12,275

 

ที่มา :  ข้อมูล จากสำนักทะเบียนอำเภอเซกา  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562)