1.  ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จำนวน  6  แห่ง มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน พ.ศ.2562
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม
 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายปัญญา  19  31 33  64
 2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเสรี   13  8 16 24 
 3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผักขะ   4  16 10 26 
 4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิกุลทองพรพนม   12  10  22  32
 5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครองประสิทธิ์   2  8  8  16
 6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเดชาประชาราษฎร์   9  26  21  47
รวม   99  110  209

 

 • ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสายปัญญา

-   ครูผู้ดูแลเด็ก      จำนวน   3   คน          -   ผู้ดูแลเด็ก          จำนวน   1   คน

 • ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านไทยเสรี

-   ครูผู้ดูแลเด็ก      จำนวน   1   คน          -   ผู้ดูแลเด็ก          จำนวน   1   คน

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผักขะ

-   ครูผู้ดูแลเด็ก      จำนวน   2   คน          -   ผู้ดูแลเด็ก          จำนวน   1   คน

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิกุลทองพรพนม

-   ครูผู้ดูแลเด็ก      จำนวน   2   คน          -   ผู้ดูแลเด็ก          จำนวน   1   คน

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครองประสิทธิ์

-   ครูผู้ดูแลเด็ก      จำนวน   2   คน          

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเดชาประชาราษฏร์

-   ครูผู้ดูแลเด็ก      จำนวน   1   คน          -   ผู้ดูแลเด็ก          จำนวน   3   คน

 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โรงเรียน ที่ตั้งหมู่ที่ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
โรงเรียนบ้านห้วยคอม  2  23  19  42
โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา (ขยายโอกาส)  5  150  141  291
โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  3  53  68  121
โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ (ขยายโอกาส)  22  53  64  117
โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง  17  16  20  36
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ  9  17  15  32
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่  6  33  50  83
รวมทั้งสิ้น   345  377   722

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่  4  มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์ ที่ตั้ง ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเซกา บ้านห้วยผักขะ  หมู่ที่ 4   6  30  41  77
ศูนย์การเรียนชุมชนทรัพย์วังทอง  บ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 17  -  32  43  75
ศูนย์การศึกษาชุมชนเซกา  บ้านศรีพนา หมู่ที่ 7  -  45  30  75
  รวมทั้งสิ้น 107  114   227

 

ข้อมูลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - -
อนุบาล 2 3 1 4
อนุบาล 3 4 2 6
รวมอนุบาล 7 3 10
ประถมศึกษาที่ 1 2 3 5
ประถมศึกษาที่ 2 4 6 10
ประถมศึกษาที่ 3 8 3 11
ประถมศึกษาที่ 4 7 9 16
ประถมศึกษาที่ 5 7 9 16
ประถมศึกษาที่ 6 8 7 15
รวมประถมศึกษา 36 37 73
รวมทั้งหมด 43 40 83

 

2.  ด้านสาธารณสุข 

 • ตำบลเซกามีโรงพยาบาลเซกา  ขนาด  60  เตียง  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ บ้านพัฒนาภิบาล  หมู่ที่ 18
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน   386  คน  มี  นายสมพงษ์ ผานคำ เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลเซกา
 • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100
 • จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่  โรคความดัน  เบาหวาน  ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไม่คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เป็นศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล (อปพร.) มีสมาชิก ทั้งสิ้น  97  คน  รถดับเพลิง  1  คัน  เรือท้องแบน  1  ลำ  ถังเคมี  26  ถัง

 

3.  ด้านอาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนคือ  การขโมยก้อนยางจากสวนยาง  องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาได้ร่วมกันกับทางผู้นำหมู่บ้านได้ออกตรวจตามจุดเสี่ยง ทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตียนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

 

4.  ด้านยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พบว่าประชาชนมีความเสี่ยงกับยาเสพติดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น  การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ แจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้

 

5.  ด้านการสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
 4. ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
 5. ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
 6. ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.