• การเกษตร

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนา  ทำสวนยางพารา  รองลงมา คือ ทำไร่มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันเลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  เช่น  กลุ่มแม่บ้านทอผ้า

  • การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชนเช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด

  • แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 - 60 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25-50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

  • การประมง  

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติไว้บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น

  • การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน

  • การบริการ

โรงแรม/บ้านพัก/รีสอร์ท   จำนวน    6    แห่ง

  • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- ปั๊มน้ำมัน ปั้มก๊าซและปั้มหลอด    6    แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม  (หลังคาเหล็ก)    1    แห่ง

- โรงสี    9    แห่ง

- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง/ร้านเสาปูน    9    แห่ง

- ร้านค้าทั่วไป/ร้านอาหาร    106    แห่ง

- ตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตร    1    แห่ง