• การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ผู้นับถือศาสนาอื่นมีส่วนน้อยมาก

  • ประเพณีและงานประจำปี
เดือนอ้าย หรือเดือนเจียง - งานบุญเข้ากรรม เดือนห้า - บุญสงกรานต์ เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน 
เดือนยี่ - งานบุญคูณลาน เดือนหก - บุญบั้งไฟ เดือนสิบ - บุญข้าวสาก
เดือนสาม - บุญข้าวจี่ เดือนเจ็ด - บุญชำฮะ เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา
เดือนสี่ - บุญพระเวส เดือนแปด - งานบุญเข้าพรรษา เดือนสิบสอง - บุญกฐิน

boon

  • สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์    29    แห่ง

- ศาลเจ้า    10    แห่ง

จำนวนวัด สำนักสงฆ์ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ประกอบด้วย

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ชื่อวัด  สำนักสงฆ์,วัดป่า  หมายเหตุ 
 2 บ้านห้วยคอม  วัดครองประสิทธิ์    
 3 บ้านโนนสูง  วัดโพนสว่าง    
 4 บ้านห้วยผักขะ  วัดจอมแก้ว    
 5 บ้านนางัว  วัดโพธิ์ชัย  สำนักสงฆ์วัดป่านางัว  
 6 บ้านโนนเหมือดแอ่  วัดโพธิ์ชัยสว่างจิต  สำนักสงฆ์โนนเหมือดแอ่  
 7 บ้านศรีพนา  วัดเจริญไชยมมงคล (วัดศรีพนา)    บ้านคาบเกี่ยว
 8,19 บ้านสายปัญญา  วัดศิริเมฆา  วัดป่าปภาโสเนรมิตร  
 9 บ้านห้วยเรือ  วัดเดชาประชาราษฎร์, วัดห้วยเรือ    
 10 บ้านเซกาใต้  วัดสันติปัญญาราม    บ้านคาบเกี่ยว
 11 บ้านดงไร่  วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง)    บ้านคาบเกี่ยว
 12 บ้านสุขสมบูรณ์  วัดพิกุลทองพรพนม    
 13 บ้านไทยเสรี  วัดเสรีไทยธรรมทาน  สำนักสงฆ์สงฆ์สามัคคี  
 14 บ้านเซกาเหนือ  วัดศรีเจริญพัฒนา (วัดดงมะค่า)    บ้านคาบเกี่ยว
 15 บ้านโคกพิทักษ์  วัดวิเวกธรรมาราม (วัดหายโศก)    บ้านคาบเกี่ยว
 16 บ้านศรีพนาเหนือ  วัดอรัญญวิเวก (วัดดงดอกเข็ม)    บ้านคาบเกี่ยว
 17 บ้านทรัพย์วังทอง  วัดทรัพย์วังทองวราราม  สำนักสงฆ์กมลรัตนวราราม, สำนักสงฆ์ถ้ำสุวรรณคูหา  
 18 บ้านพัฒนาภิบาล  วัดใหม่พัฒนาภิบาล, วัดพรหมวิหาร    
 20 บ้านเทพมงคล    วัดป่าฐานบุรี  
 21 บ้านโนนสูงเหนือ    วัดป่าสามัคคีธรรม  
 22 บ้านห้วยผักขะเหนือ    สำนักสงฆ์พรมราช  
 23 บ้านอุดมทรัพย์  วัดราษฎร์สามัคคีธรรม    

 

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่วิธีทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีทอเสื่อจากต้นกก วิธีทอผ้าพื้นเมือง  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น   ส่วนมากร้อยละ  95 % พูดภาษาอีสาน

  • ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำประปาผิวดิน และน้ำบาดาล น้ำบ่อ

ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาไม่มีป่าไม้

ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาไม่มีภูเขา

  • คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  พื้นที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่เก็บกักน้ำ หน้าดินถูกซะล้าง  ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ได้แก่ ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ในการทำเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น ปัญหาเรื่องการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร เช่น น้ำกรดหยอดยางพารา ยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซต ทำให้เกิดสารตกค้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย  ปัญหาด้านขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  ได้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะชุมชนทำให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว