โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของ อบต.เซกา ผู้มีลักษระของข้าราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการให้บริการประชาชนที่ดีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu