ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดี เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดยท่านนายก ปราณี ศรีโสดา จึงได้นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ อบต.เซกา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง ในเวลา 17.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu