เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.เซกา ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ