เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 โดยนางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุตรโส ปลัด อบต.เซกา และนายธีระวัฒน์ วันสืบ ประธานสภาฯ อบต.เซกา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.เซกา โดยการประชาคมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โครงการที่จำเป็นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลเซกา เพื่อให้เกิดกระบวนการในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ในรูปแบบประชารัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu