เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายธีระวัฒน์ วันสืบ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ เวลา 09.30 น. โดยสมาชิกสภาฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติต่างๆ และหารือเรื่องอื่นๆ ตามวาระการประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu