กรุณาฝากคำถามโดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาจะตอบคำถามตามรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้โดยเร็วที่สุด