ข้อมูลพื้นฐาน

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประชาสัมพันธ์

          - กิจกรรม โครงการ การประชาสัมพันธ์

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินงาน

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การปฏิบัติงาน

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การให้บริการ

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

แผนป้องกันการทุจริต

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu